TH

|

EN

โปรโมชั่น ประกันบ้านแทนรัก

 

คุ้มครองภัยไฟไหม้ และการระเบิดทุกชนิด

เบี้ยราคาเริ่มต้น 4 บาท/วัน


คุ้มครองตัวบ้าน ทรัพย์สินจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ

คุ้มครองการถูกโจรกรรม การขโมย
คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมงทั่วโลก
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด  รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยบ้าน แทนรัก จากใจ

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และ อีเมล ที่ให้ไว้ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

- ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยออนไลน์ควรเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

- การชำระเบี้ยประกันเป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย ส่วนนายหน้าเป็นเพียงผู้ให้บริการสำหรับรวบรวมเบี้ยประกันเท่านั้น

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และ อีเมล ที่ให้ไว้ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

- ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยออนไลน์ควรเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

- การชำระเบี้ยประกันเป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย ส่วนนายหน้าเป็นเพียงผู้ให้บริการสำหรับรวบรวมเบี้ยประกันเท่านั้น

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และ อีเมล ที่ให้ไว้ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

- ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยออนไลน์ควรเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

- การชำระเบี้ยประกันเป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย ส่วนนายหน้าเป็นเพียงผู้ให้บริการสำหรับรวบรวมเบี้ยประกันเท่านั้น