TH

|

EN

สู้มะเร็งร้าย ให้หายห่วงกับ MSIG Cancer

-คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ -เบี้ยประกันคงที่ตามอายุแรกเข้า -คุ้มครองการทำเคมีบำบัด / รังสีรักษา และการตรวจวินิจฉัยซ้ำ -สามารถลดหย่อนภาษีได้**

มีไว้ อุ่นใจกว่า...
มีไว้ อุ่นใจกว่า...

ประกัน Covid-19 ด้วยราคาเบาๆ พร้อมแบ่งเบาภาระท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่สถานการณ์ใด

ประกัน Covid-19 ด้วยราคาเบาๆ พร้อมแบ่งเบาภาระท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่สถานการณ์ใด

Howden Maxi Motor Lite
Howden Maxi Motor Lite

ช่วยแบ่งเบาเรื่องหนัก ๆ ให้เป็นเบา ผ่อนได้ ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น สู้ภัย Covid-19 เบี้ยเบา ๆ เริ่มต้น 559 บาท

ช่วยแบ่งเบาเรื่องหนัก ๆ ให้เป็นเบา ผ่อนได้ ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น สู้ภัย Covid-19 เบี้ยเบา ๆ เริ่มต้น 559 บาท

มากยิ่งกว่าคำว่า "รัก" ด้วยประกันคุ้มครองคนที่รัก

สุขภาพดีแพ็คคู่ คุ้มครองที่มากกว่า เบี้ยเริ่มต้นวันละ 40.- - สามารถลดหย่อนภาษีได้ - คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/ต่อครั้ง

ประกันสุขภาพไว้ หมดกังวลทุกเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าโรงพยาบาล ประกันสุขภาพคุ้มค่าไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย

- คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/ต่อครั้ง - ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล(ICU) สูงสุด 8,000 บาท/วัน - ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปสูงสุด 60,000 บาท - ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 10,000 บาท - ชำระเบี้ยสบายไม่ต้องจ่ายรายปี - ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละ 41 บาท** - ลดหย่อนภาษีได้ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โทร. 02 793 8892, 081 350 9958